INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

Activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică.

 

Acesta are în principal următoarele obligații:

 

-      să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul.

-      să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă.

-      să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere;

-      să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.

 

 

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român.

Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiții de reziliere.

     În cazul care, după semnarea contractului de mediere, persoana mediată nu își respectă obligațiile asumate, aceasta este obligată să    achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare, în     baza documentelor justificative, fără ca această sumă să depășească    200 euro/lucrător.

AGENTUL DE PLASARE nu are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.         

                   

http://images.all-free-download.com/images/graphicthumb/sign_document_contract_icon_clip_art_9571.jpgCONTRACTUL DE MUNCĂ

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română, înainte de plecarea din Romania.

 

 

                  

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

ț    Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă

        în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul

        teritorial de muncă.

ț    Nu accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul        anunțurilor on-line.

ț    Citește cu atenție clauzele contractului de mediere.

ț    Verifică cu atenție oferta locului de muncă.

ț    Verifică adresa și existența angajatorului străin. 

ț    Apelează la toate sursele de informare ale autorităților statului român și ale statului de destinație.

*                Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției Naționale pentru        Ocuparea Forței de Muncă  - Rețeaua EURES.

 

 

 

 

 

 

                    

                     ATENȚIONARE

         

           

§  Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.

 

§  Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire  ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță. Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.

 

§  Nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau alte forme legale de angajare acceptate în țara de destinație.

 

§  Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv.

Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

 

 

 

 

 

ATENŢIONARE pentru agenţii de plasare fortă de muncă !!

 

 

Legea nr. 156/2000 a fost modificată de Legea nr. 232 / 2017, unde la art. II(1) se prevede:

Agenţii de plasare a forţei de muncă sau furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 1^1 alin. (3) din Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, care, la data intrării în vigoare a acesteia, sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul, au obligaţia de a se înregistra în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în condiţiile stabilite potrivit acesteia.

 

 

 

Mai jos va prezentam noile anexe prevazute in Normele Metodologice ale legii:                    

 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

             

CONTRACT DE MEDIERE

                                                nr. ............. din .............

 

    I. Părțile contractante

    Societatea ........................................, denumită în continuare agent de plasare/furnizor de servicii de plasare a forței de muncă, cu sediul social/secundar în ..../(adresa completă)/................................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. .................., cod fiscal ..................., reprezentată prin domnul/doamna ............................, având funcția de ......................,

    și

............................................./(numele și prenumele persoanei mediate)/..................................., denumit/denumită în continuare solicitant, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria....... nr..............., cod numeric personal .............................................., de profesie............................................................., domiciliat/domiciliată în ......./(adresa completa)/....................,

 

    au convenit următoarele:

 

    II. Obiectul contractului de mediere

    1. Medierea în vederea angajării solicitantului la ......................../(denumirea angajatorului din străinătate)/..............................din.................................../(țara)/ ....................................... .

    2. Îndeplinirea tuturor formalităților pentru încheierea contractului individual de muncă.

    3. Îndeplinirea formalităților privind medierea în vederea angajării.

 

   

    III. Durata contractului de mediere

    Durata contractului de mediere este de ........................... de la data încheierii.

 

    IV. Obligațiile părților

    1. Obligațiile agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă:

       -------------------------

a)   să ofere un loc de muncă în concordanță cu pregătirea, aptitudinile și interesele solicitantului pe durata prezentului contract;

b)   să asigure, după caz, testarea aptitudinilor solicitantului;

c)    să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă sau al documentului echivalent conform legislației statului de destinație cu angajatorul din străinătate;

d)   în situația în care în statul în care se realizează plasarea, forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de muncă, agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă va asigura comunicarea, către salariatul cetățean român, înainte de plecarea acestuia din România, a documentului echivalent contractului de muncă potrivit legislației statului de destinație, atât în limba română, cât și în limba statului în care se află stabilit sau își desfășoară activitatea angajatorul;

e)   să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă sau al documentului echivalent conform legislației statului de destinație și în limba română;

f)     să întocmească un dosar al solicitantului care trebuie să conțină cel puțin următoarele documente:

(i) în copie: actul de identitate, actele de calificare și contractul individual de muncă sau documentul echivalent, în limba română;

(ii)         în original: certificatul medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci, contractul de mediere, certificatul de cazier judiciar, dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdicția legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la liberă circulație în afara granițelor țării, dovada emisă de Serviciul Public pentru Asistență Socială/primărie, din care să rezulte că părinții/părintele solicitanți/solicitant de locuri de muncă în străinătate au/a notificat acestora intenția de a lucra în străinătate.

(iii)        

g)    să asigure confidențialitatea datelor personale;

h)   să restituie toate documentele depuse de solicitant, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renunță la mediere;

i)     să suporte costurile aferente repatrierii, în condițiile prevăzute la art. 112 din lege.

 

    2. Obligațiile solicitantului:

       ---------------------------

a)   să prezinte toate documentele și să furnizeze toate informațiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;

b)   să participe la acțiunile de testare organizate de agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;

c)    să anunțe agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă în cazul renunțării la serviciile de mediere ale acestuia;

d)   să achite taxele legale și costurile legate de deplasarea în străinătate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;

e)   să respecte obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă.

 

V. Cerinţele şi condiţiile locului de muncă

1)  datele de identificare ale angajatorului străin;

2)  funcţia, meseria sau ocupaţia;

3) durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;

4) durata timpului de muncă şi de repaus;

5) tariful orar şi/sau salariul lunar, moneda în care se efectuează plata, modalităţile de plată şi datele de plată a salariului;

6) sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale;

7) cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;

8) durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă;

9) condiţiile de muncă şi de climă, măsurile de sănătate şi securitate în muncă;

10) asigurarea medicală şi de viaţă a angajaţilor români, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii din ţara de destinaţie;

11) acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;

12) condiţiile de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei;

13) condiţiile de transport la locul de muncă şi de repatriere a salariaţilor români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;

14) obiceiurile locului şi orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa salariaţilor români;

15) taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se, după caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale;

16) datele de contact ale misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României în statul de destinaţie.

 

  VI. Modificarea și completarea contractului de mediere

    Modificarea și completarea clauzelor contractului de mediere pot fi făcute numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional la contract, încheiat în formă scrisă.

 

  VII. Încetarea contractului de mediere

    Prezentul contract de mediere încetează:

    a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul străin;

    b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;

    c) prin acordul de voință al părților;

    d) dacă beneficiarul refuză oferta de muncă în străinătate;

    e) prin reziliere.

    În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

    Dacă partea în culpă, în termen de ........ zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere și poate solicita despăgubiri, potrivit legii.

    

    VIII. Litigii

    În caz de neînțelegeri sau dispute, părțile vor încerca soluționarea în mod amiabil a acestora.

    În cazul în care nu se reușește soluționarea în mod amiabil, părțile convin ca acestea să fie soluționate de instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

 

    IX. Dispoziții finale

    Contractul de mediere intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

    Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

        Agent de plasare/                                                             Beneficiar,

Furnizor de servicii de plasare

       a forței de muncă,                                             

                                                                       

           ...........                                                                        .............

 

 

 

(Anexa nr. 2 la normele metodologice - se transmite Inspectoratului Teritorial trimestrial până la sfârşitul lunii   următoare    trimestrului încheiat)

 

Denumire Agent de plasare/Furnizor de servicii de plasare a forței de muncă ….

Codul Unic de Înregistrare .................................

Date de contact:

    - din România:

      adresa ..............................................

      telefon/fax .........................................

     e-mail/ pagină web .....................................

    - din statul de stabilire:

      adresa ..............................................

      telefon/fax .........................................

      e-mail/pagină web .....................................

 

 

SITUAŢIA

PRIVIND PERSOANELE MEDIATE ŞI ANGAJATE ÎN STRĂINĂTATE

 

Denumirea angajatorului  străin pentru care s-a efectuat medierea

Codul de  identificare al angajatorului străin în statul de stabilire

Nr. persoane cu care s-au încheiat contracte de mediere

 

Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii

Ocupația/locul de muncă în străinătate

Total

Bărbați

Femei

Ocupația

Țara

Localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE AGENT DE PLASARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PLASARE A FORŢEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

DENUMIRE AGENT DE PLASARE A FORȚEI DE MUNCĂ

 

Județ

Nr.        înmatriculare

 

CUI

 

 

Localitate

 

Sector

 

Str.

Nr.

              

Bl.

 

scara

 

ap.

 

Cod poştal

 

Tel.

 

e-mail

 

 

Data începerii activității de plasare forță de muncă

 

Reprezentant  legal

Nume

Prenume

Semnătura

 

         

DENUMIRE SEDIU SECUNDAR (*se menţionează FILIALĂ/SUCURSALĂ/PUNCT DE LUCRU)

 

*

Nr.        înmatriculare

 

CUI

 

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Str.

Nr.

              

Bl.

 

scara

 

ap.

 

Cod poştal

 

Tel.

 

e-mail

 

 

Data începerii activității de plasare forță de muncă

 

Reprezentant  legal

Nume

Prenume

Semnătura            

 

 

 

 (Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

NOTIFICARE DE ÎNREGISTRARE FURNIZOR DE PLASARE PENTRU DESFĂŞURAREA

ACTIVITĂŢII DE PLASARE A FORŢEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

          DENUMIRE FURNIZOR DE PLASARE FORȚĂ DE MUNCĂ

 

Țara/ Județ

Nr.        înmatriculare

 

CUI

 

 

Localitate

 

Sector

 

Str.

Nr.

              

Bl.

 

scara

 

ap.

 

Cod poştal

 

Tel.

 

e-mail

 

 

Data începerii activității de plasare forță de muncă

 

Reprezentant  legal

Nume

Prenume

Semnătura

 

         

DENUMIRE SEDIU SECUNDAR (*se menţionează FILIALĂ/SUCURSALĂ/PUNCT DE LUCRU)

 

*

Nr.        înmatriculare

 

CUI

 

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Str.

Nr.

              

Bl.

 

scara

 

ap.

 

Cod poştal

 

Tel.

 

e-mail

 

 

Data începerii activității de plasare forță de muncă

 

Reprezentant  legal

Nume

Prenume

Semnătura            

 

 

 

 

 (Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

NOTIFICARE DE ÎNREGISTRARE FURNIZOR DE PLASARE TRANSFRONTALIERĂ

PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢIIDE PLASARE A FORŢEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

DENUMIRE FURNIZOR DE PLASARE TRANSFRONTALIERĂ A FORȚEI DE MUNCĂ

 

Țara

Nr.        înmatriculare

 

CUI/Nr.  autorizare

 

 

Oraș

 

Str.

Nr.

 

Cod poştal

 

Tel.

 

e-mail

 

 

Reprezentant legal

Nume

Prenume

Semnătura  

 

                  

 

ADRESA LOCAŢIEI DESTINATĂ ACTIVITĂŢII DE PLASARE

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Str.

Nr.

              

Bl.

 

scara

 

ap.

 

Perioada de desfăşurare a activității de plasare

data  început

 

data încheiere

 

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Str.

Nr.

              

Bl.

 

scara

 

ap.

 

Perioada de desfăşurare a activității de plasare

data  început

 

data încheiere

 

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Str.

Nr.

              

Bl.

 

scara

 

ap.

 

Perioada de desfăşurare a activității de plasare

data  început

 

data încheiere

 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE PERSOANĂ  ÎMPUTERNICITĂ  SĂ EFECTUEZE ACTIVITATEA DE PLASARE ŞI CA PERSOANĂ DE LEGĂTURĂ CU ORGANELE DE CONTROL DIN ROMÂNIA

 

Nume și prenume

Țara

 Serie / nr. document identitate

 

CNP

 

 

Oraș

 

Str.

Nr.

 

Cod poştal

 

Tel.

 

e-mail

 

 

Semnătura