ANEXA 1.

 

 

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC,

conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată

 

 

1.    Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii

2.    Organigrama Inspecţiei Muncii

3.    Bilanţul contabil

4.    Bugetul de venituri şi cheltuieli

5.    Contul de rezultat patrimonial

6.    Cont de execuţie a bugetului instituţiei publice-cheltuieli

7.    Cont de execuţie a bugetului instituţiei publice–venituri proprii

8.    Dosar de achiziţii publice

9.    Programul anual de achiziţii

10. Informaţii privind nivelurile tarifelor care se plătesc, în condiţiile legii, pentru serviciile   prestate de inspectoratele teritoriale de muncă

11. Comunicate de presă

12. Procedura operaţională privind înregistrarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate şi a hotărârilor arbitrare precum şi concilierea conflictelor colective de muncă

13. Programul cadru anual de acţiuni

14. Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice

15. Raportul anual de activitate

16. Raport conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare

17. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, modificată si completată

18. Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, conform H.G. nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010

19. Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate cărora li s-a retras certificatul de abilitare, conform H.G. nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010

20. Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim permanent, în România

21. Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România

22. Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

23. Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie care și-au suspendat activitatea

24. Program sectorial anual în domeniul supravegherii pieţei produselor

25. Acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă si din domeniul relațiilor de muncă

26. Sinteze periodice privind numărul de contracte individuale de muncă, salariaţi şi angajatori, conform transmiterilor de date efectuate de către angajatori în sistemul informatic privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (ReGES);

27. Rapoarte privind situaţia accidentelor de muncă la nivel naţional şi distribuită pe judeţe / domenii principale de activitate economică conform clasificării CAEN Rev. 2.